ខ្ពង់ខ្ពស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ខ្ពស់​ដូច​ខ្នង​ភ្នំ, ថ្កើងថ្កាន, ប្រសើរ : ខ្ពង់ខ្ពស់​ឧត្ដម ។