ខ្មោច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អមនុស្ស ឬ រូប​មនុស្ស រូប​សត្វ​ដែល​អស់​ជីវិត : ខ្មោច​មនុស្ស, ខ្មោច​សត្វ ។

  1. Phaseolus lathyroides L.f. សណ្ដែកខ្មោច