ខ្លប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ស្រប​ទន់​បណ្ដោយ : ស្លឹក​ត្រចៀក​ខ្លប, មែក​ឈើ​ទន់​ខ្លប ។