ខ្លី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​តិច​ប្រវែង: បន្ទាត់​ខ្លី, សេចក្ដី​ខ្លី, គំនិត​ខ្លី ជាដើម ។ ពាក្យ​ផ្ទុយ​វែង ។