ខ្វាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (គ្វាម អ. ថ. ខ្វាម) សេចក្ដី : កើត​ខ្វាម, ចាប់​ខ្វាម (ម. ព. គ្វាម ផង) ។