ខ្វះ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ដែល​មិន​គ្រប់​តាម​ខ្នាត​កម្រិត ខ្វះ​តែ ២ ទៀត​នឹង​គ្រប់​ជា ១០ ។