ខ្សាច់

ដោយWiktionary

( ន. ) ផង់​គ្រាប់​ល្អិត​រឹង​ដូច​ថ្ម​មាន​ពន្លឺ​ខ្លះ​ឥត​ពន្លឺ​ខ្លះ ។ ខ្សាច់​ដែល​មាន​គ្រាប់​ធំ​ៗ លាយ​ផង ហៅ​ថា ខ្សាច់​ពង​កន្ធរ ។

  1. Aulopareia janetae

scalycheek goby