ខ្សាច់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ផង់​គ្រាប់​ល្អិត​រឹង​ដូច​ថ្ម​មាន​ពន្លឺ​ខ្លះ​ឥត​ពន្លឺ​ខ្លះ ។ ខ្សាច់​ដែល​មាន​គ្រាប់​ធំ​ៗ លាយ​ផង ហៅ​ថា ខ្សាច់​ពង​កន្ធរ ។
  2. Aulopareia janetae

scalycheek goby

  1. ភូមិនៃឃុំអរិយក្សត្រ
  2. ភូមិនៃឃុំកំពង់ថ្កូវ