ខ្សែសំឡេង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

vocal cords, cordes vocales បន្ទះសាច់ដុំយឺតមួយគូដែលនៅក្នុងឡារ៉ាំង (larynx)។ នៅពេលបន្លឺសូរព្យញ្ជនៈខ្សែសំឡេងអាចញ័រ ឬ មិនញ័រ: បើខ្សែសំឡេងញ័រ ព្យញ្ជនៈនោះជាព្យញ្ជនៈឃោសៈ (voisée/sonore), បើខ្សែសំឡែងមិនញ័រ ព្យញ្ជនៈនោះជាព្យញ្ជនៈអឃោសៈ (non-voisée/sourde)។ ចំពោះការបន្លឺសូរស្រៈវិញ ខ្សែសំឡេងតែងតែញ័រជានិច្ច។