ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ព្យញ្ជនៈ​ទី ៣ ក្នុង​វគ្គ​ទី ១ ជា​កណ្ឋជៈ មាន​សំឡេង​ក្នុង​បំពង់ក ជា​សិថិល ឃោសៈ, សម្រាប់​ភាសា​ខ្មែរ, ផ្សំ​នឹង​ស្រៈ អ អា អិ អី ។ល។ អុំ អំ អាំ អះ សំឡេង អ៊ អ៊ា អ៊‌ិ អ៊‌ី ។ល។ អ៊ុំ អ៊ំ អ៊ំា អ៊ះ ជា គ គា គិ គី ។ល។ គុំ គំ គាំ គះ ។ (ស្រៈ​សំឡេង​ធំ​ទាំង​នេះ មិន​បាច់​ប្រើ​ត្រី​សព្ទ (៊) ទេ គ្រាន់​តែ​អាន​ឲ្យ​មាន​សំឡេង​ធំ ផ្សំ​នឹង​ព្យញ្ជនៈ​សំឡេង​ធំ ឲ្យ​ងាយ​យល់​សំឡេង​ប៉ុណ្ណោះ) ។
  2. ( គុ. ) ឥត​សំដី : មនុស្ស​គ ។ បើ​លោហ​ជាតិ​វិញ​ថា ឥត​សូរ : ប្រាក់​គ ។
  3. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ជា​ដំណាំ ផ្លែ​មាន​សរសៃ​ជា​ប៉ុយ​សំឡី​សម្រាប់​ច្រក​ញាត់​ខ្នើយ, កែប, ពូក ជាដើម Ceiba pentandra ( L.) Gaertne: ព្រះ​សម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​បញ្ញត្ត​ហាម មិន​ឲ្យ​ភិក្ខុ​សាមណេរ ប្រើប្រាស់​ពូក​ញាត់​សំឡី​គ, ទ្រង់​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​ពូក​ញាត់​ស្មៅ, ញាត់​ជក់​ដូង​ជាដើម​បាន, ឯ​កែប, ខ្នើយ​ឲ្យ​ញាត់​សំឡី​គ​បាន។
  4. ដំឡូងមី រឺ ដំឡូងឈើ
  5. ភូមិនៃឃុំស្នឹង
  6. ភូមិនៃឃុំព្រៃស្វាយ
  7. ភូមិនៃឃុំព្រៃខ្លា
  8. ភូមិនៃឃុំអង្គខ្នុរ