គក្រួស

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំពេជ្រមុន្នី
  2. ភូមិនៃឃុំព្រៃធំ