គណនេយ្យកិច្ច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ន. មុខរបររបស់គណនេយ្យករ accountancy