គណិតវិទ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (គណិតវិទ្យា) mathematics, mathématique ក្រុមនៃមុខវិច្ជាដែលរួមមាន នព្វន្ត ធរណីមាត្រ ពីជគណិត គណិតវិទ្យាវិភាគ គណិតវិទ្យាគណនាជាដើម ហើយសិក្សាអំពី បរិមាណ ទំហំ លំដាប់ ទម្រង់ទំនាក់ទំនង និង លក្ខណៈរបស់វាដោយប្រើប្រាស់ចំនួន និង និមិត្តសញ្ញា។