គណៈកម្មាធិការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--កាំ-ម៉ា-ធិ-កា បា. ( ន. ) សមាជិក​មួយ​ក្រុម​ដែល​តាំង​ឡើង​ក្នុង​ក្រសួង​រាជការ ឬ ក្នុង​សភា​ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រតិបត្តិ​សម្រេច​ការ​ណា​មួយ : មុខការ​នេះ​ស្រេច​លើ​គណៈកម្មាធិការ ។