គុណកិរិយា

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ គុណកិរិយា
សទ្ទតា គុ-ណៈ កិ-រិ-យ៉ា
ឡាតាំងយានកម្ម kunaʼ keriyaa
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kunaʔ ˈkerijaː/


នាម

គុណកិរិយា

(វេយ្យាករណ៍) កិរិយាវិសេសន៍ adverb, adverbe ពាក្យប្រើសម្រាប់សម្ដែងលក្ខណៈឱ្យ កិរិយាសព្ទ គុណនាម ឬ កិរិយាវិសេសន៍គ្នាឯង, ឧទាហរណ៍: -ទឹកភ្នែកនាងហូរសស្រាក់។ -ទីនេះងងឹតណាស់។ -ឯងកុំដើរលឿនពេក!