គុណកិរិយា

ដោយWiktionary

(វេយ្យាករណ៍) កិរិយាវិសេសន៍ adverb, adverbe ពាក្យប្រើសម្រាប់សម្ដែងលក្ខណៈឱ្យ កិរិយាសព្ទ គុណនាម ឬ កិរិយាវិសេសន៍គ្នាឯង, ឧទាហរណ៍: -ទឹកភ្នែកនាងហូរសស្រាក់។ -ទីនេះងងឹតណាស់។ -ឯងកុំដើរលឿនពេក!