គេហដ្ឋាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

គេហ័ដ-ឋាន បា. ( ន. ) ទី​ផ្ទះ, ផ្ទះ​ទាំង​មូល ។