គោកចាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំណាំតៅ។
  2. ភូមិនៃឃុំស្រែខ្វាវ
  3. ភូមិនៃឃុំសំបួរ
  4. ភូមិនៃឃុំស្រណាល
  5. ភូមិនៃឃុំសសរស្ដម្ភ