គ្រប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បិទ​ខ្ទប់​ពី​លើ : គ្រប​ឆ្នាំង​ឲ្យ​ជិត​ទៅ, គ្រប​ពាង​ឲ្យ​ជិត​ទៅ ។

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​បិទ​ខ្ទប់​ពី​លើ : គ្រប​ពាង, គ្រប​ចាន, គ្រប​បាទ (គួរ​ហៅ គម្រប វិញ)