គ្រវី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​វិល​ជុំ​វិញ ឬ ធ្វើ​ឲ្យ​វិល​ទៅ​វិល​មក : គ្រវី​ក្បាល, គ្រវី​ឯក, គ្រវី​ដំបង ។