ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ព្យញ្ជនៈ​ទី ៤ ក្នុង​វគ្គ​ទី ១ ជា​កណ្ឋជៈ មាន​សំឡេង​ក្នុង​បំពង់​ក ។
  2. ជា​ធនិត-ឃោសៈ ខាង​សំស្ក្រឹត​និង​បាលី​មាន​សំឡេង​ជា គ្ហៈ ។
  3. សម្រាប់​ភាសា​ខ្មែរ, ផ្សំ​នឹង​ស្រៈ អ អា អិ អី ។ល។ អុំ អំ អាំ អះ សំឡេង អ៊ អ៊ា អ៊‌ិ អ៊‌ី ។ល។ អ៊ុំ អ៊ំ អ៊ំា អ៊ះ ជា ឃ ឃា ឃិ ឃី ។ល។ ឃុំ ឃំ ឃាំ ឃះ ។
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ច្រាំងចំរេះទី២