ឃរមូល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឃៈរៈ-- បា.; សំ. ( ន. ) (គ្ឫហមូល) ឫស​សំណង់​ផ្ទះ ។