ឃាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) ការ​សម្លាប់, ការ​បំបាត់​ជីវិត, ការ​បៀតបៀន, ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​វិនាស : ធ្វើ​ឃាត​ចោរ​ម្នាក់ ។