ឃានរូបារម្មណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (អក្សរសិល្ប៍) (ន.) រូបារម្មណ៍ក្នុងអត្ថបទកំណាព្យ អត្ថបទពាក្យរាយ ដែលកើតឡើងតាមរយៈពាក្យពេចន៍ ឃ្លា ប្រយោគ ដែលរំលេចឱ្យដឹងអំពីក្លិន។
    ឧ. ក្លិននាងកាកី [...] កបកាយក្រអូប ទោះទាំងរាងរូប ប្រហើរពុំបាច់ រកផ្កាគ្រឿងអប់ ឈ្ងុយឈ្ងប់សព្វសាច់ ពិដោរបណ្ដាច់ បណ្ដូលអស់ស្រី [...]។