ឃឹក​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ដោយ​រលាក់​អ្វី​ៗ ដែល​ធ្ងន់ ឬ សូរ​សើច​ដោយ​ទប់​មិន​ឲ្យ​លាន់​ឮ​ខ្លាំង (ម. ព. គឃឹក​ៗ ផង) ។