ឃុនរាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកបន្ទាយស្រី
  2. ភូមិនៃឃុំឃុនរាម