ឃូស​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​គោះ, ដោយ​ក្អក​ស្ងួត (ម. ព. គឃូស ផង) ។