ឃោស្នា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (ម. ព. ឃោសនា) ។