ឃ្មង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ។