ឃ្មឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ចម្រើន​ពាក្យ​ក្រាស់​ឲ្យ​វិសេស​ឡើង : ក្រាស់​ឃ្មឹក ។