ឃ្មួរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជាំក្រវៀន