ឃ្លាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( កិ. ) (គ្លាន; គិលាន “ឈឺ”) ចង់​បរិភោគ​អាហារ : ឃ្លាន​បាយ ។ (តាម​កំណើត​ពាក្យ គួរ​តែ​សរសេរ គ្លាន ប៉ុន្តែ​ធ្លាប់​សរសេរ ឃ្លាន យូរ​ណាស់​ហើយ​ក៏​ត្រូវ​តែ​ឲ្យ​នៅ​ដូច​ធ្លាប់​រៀង​មក) ។