ឃ្លាំងកើត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំលើកដែក