ឃ្លាំងប្រាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំវាំងចាស់