ឃ្លៀងឃ្លាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ល្អៀង​ឃ្លាត​ចេញ, ងាក​បែរ​ចេញ, លាក​ចេញ​ពីគ្នា : សេចក្ដី​ឃ្លៀង​ឃ្លាត ។