ឃ្លៀច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( គុ. ) មាន​សម្បុរ​ស​ស្រគាំ​ដូច​ឆ្នាំង​ដី​ថ្មី : ក្របី​ឃ្លៀច (និយាយ​បាន​តែ​ក្របី) ។ ដំរី​ដែល​មាន​សម្បុរ​ស្រដៀង​នឹង​ឆ្នាំង​ដី​ថ្មី ខ្មែរ​បុរាណ​ហៅ ដំរី​ឃ្លៀច ដែរ, លុះ​ចំណេរ​កាល​ត​មក ខ្មែរ​ហៅ ដំរី​ស ។