ឃ្លេងឃ្លោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ផ្អៀង​ចុះ​ផ្អៀង​ឡើង​ច្រើន​ដង : ទូក​ត្រូវ​រលក​ឃ្លេងឃ្លោង ។ គុ. ដែល​អណ្ដែត​អណ្ដូង, ដែល​ងាក​បែរ​មិន​នឹង​មិន​ប្រាកដ : ចិត្ត​ឃ្លេង​ឃ្លោង ។