ឃ្លះសណ្ដាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់ពងទឹក