ឃ្វាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ពាក្យ​ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ គ្វាម (ម. ព. គ្វាម) ។