ឃ្សឹម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកស្នួល