ឃ្សឹមក្រៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឃ្សឹម