ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព្យញ្ជនៈ​ទី ៥ ក្នុង​វគ្គ​ទី ១ ជា​កណ្ឋជៈ គឺ​មាន​សំឡេង​ក្នុង​បំពង់​ក, ជា​វគ្គន្តៈ ឃោសៈ, រាប់​ចូល​ក្នុង​ពួក​ព្យញ្ជនៈ​សម្លាប់ គឺ សម្លាប់​ ជា ង៉, បើ​នៅ​ពី​ខាង​មុខ​ព្យញ្ជនៈ​អឃោសៈ ឬ ផ្ញើ​ជើង​ជា​មួយ​នឹង​ព្យញ្ជនៈ អឃោសៈ មិន​បាច់​សម្លាប់​ដោយ មូសិកទន្ត ក៏​មាន​សំឡេង​ជា ង៉ ដែរ ដូច​ជា ក្ង, ក្ងាន, ចម្ងាយ, ឆ្ងាយ, ថ្ងាន់, ថ្ងៃ ផ្ងារ ជាដើម ។

( គុ. ) ដែល​មាន​រំពត់​ខាង​គល់ ឬ​ខាង​ចុង​ងើយ​ស្ទើត​ឡើង : ស្នែង​គោ​ង​ស្ទើត, ទូក​ង, (ប្រើ​ឲ្យ​ងាយ​មើល ងាយ​អាន គួរ​សរសេរ ស្នែង​គោ-ង​សស្ទើត, ទូក-ង) ។