ងងីសងងាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​មាន​ដំណើរ​ងីសងាស​មិន​រៀប​រយ, ដែល​ទទីស​ទទាស​នាំ​ឲ្យ​ទើស​ទែង : កុំ​ដើរ​ងងីស​ងងាស​កាត់​ទី​ប្រជុំ ។