ងងុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​ធ្វើ​ការ​មមឹះ​ហើយ​និយាយ​គ្នារ​ហឹម​ៗ មិន​សូវ​ដាច់​សូរ : ធ្វើ​ការ​ងងុះ​ទាល់​ល្ងាច ។