ងងើល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​មាន​កិរិយា​ងើប​ងើយ​បន្ដិច​ហើយ​ជជើល, រលះរលាំង ឥត​ក្រែង ឥត​អៀន ឥត​ខ្មាស : ងងើល​ដូច​គេ​ពក​ថ្ងាស; ដំណើរ​ងងើល ។ ងង៉ើល