ងន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកសណ្ដាន់
  2. ភូមិនៃឃុំងន