ងាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ស្លាប់, គាំង; និយាយ​ចំពោះ​តែ​អនុបាទិន្នករូប មាន​ឈើ​និង​គ្រឿង​ចក្រ​ជាដើម : ឈើ​ងាប់, ឫស្សី​ងាប់, នាឡិកា​ងាប់ ។ បើ​ចំពោះ​ឧបាទិន្នករូប​មាន​មនុស្ស​ជាដើម គឺ​ជា​ពាក្យ​ទ្រគោះ : អា​ចោរ​កំណាច​នោះ​វា​ងាប់​ទៅ​ហើយ ។ ចំពោះ​សត្វ​តិរច្ឆាន គោ​ងាប់, ក្របី​ងាប់ ។ ងាប់​គំនិត គឺ​ផុត, ទាល់​អស់​ផ្លូវ​គិត​ត​ទៅ​ទៀត ។ ព. គ. ថា : ស្លាប់​គំនិត, ផុត​គំនិត, ទាល់​គំនិត, អស់​គំនិត ។