ងាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​មិន​ក្រ, មិន​ពិបាក គឺ​ដែល​ស្រួល, ដែល​ស្រណុក, ធ្វើ​ឆាប់​កើត, រក​ឆាប់​បាន​ជាដើម : ការ​ងាយ​សោះ​ទៅ​ជា​ធ្វើ​មិន​កើត ។