ងាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ទាស់​សរសៃ, ស្លាក់​ខ្យល់​គាំង​ម្ដង​ៗ, ងាស់​ដៃ, ដៃ​ងាស់ ។ គំនិត​ងាស់ ឬ ងាស់​គំនិត ទញ់​គំនិត​គិត​ឃើញ​ខ្លះ ទេ​ខ្លះ ។ ការ​ងារ​ងាស់ ការ​ងារ​ដែល​គាំង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​មិន​ស្រួល ។ ងាស់​សំដី សំដី​គាំង​ៗ មិន​រាបសា ។ល។