ងាំ​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ថា​មិន​ច្បាស់ : និយាយ​ងាំ​ៗ ។

( ឧ. ) សូរ​ឆ្កែ​ប្រខាំ​គ្នា ឮ​សូរ​ស្រដៀង​នឹង ង៉ាញ់​ៗ ដែរ ។ ង៉ាំ​ៗ