ងីក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជា​មួយ​ពាក្យ​ងាក : ងីក​ងាក, ដើរ​ងីក​ងាក; ដំណើរ​ងីក​ងាក ។