ងីងើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​គ្រលៀស​រេ​ទៅ​រេ​មក : ធ្វើ​ក្បាល​ងីងើ ។ ងេងើ